Reklamačný poriadok

Záručná doba na všetok tovar objednaný v internetovom obchode jukanshop.com je štandardne 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

 

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@jukanshop.com. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. 

 

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte e-mailom na adrese info@jukanshop.com. 

Reklamovaný tovar spolu s popisom závady zašlite prosím na adresu JUKAN, s.r.o., Budovateľská 50, 080 01  Prešov, prípadne doručte osobne do našej predajne (JUKAN, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov - budova PUMPEG). Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou! Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

 

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus, prípadne iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

 

Nárok na uplatnenie záruky môže zaniknúť, pokiaľ:

 

1. Výrobok bol poškodený pri preprave (V prípade zjavného poškodenia obalu zásielky je nutné spísať "Zápis o škode" ihneď pri prevzatí zásielky s prepravcom. Zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu je potrebné ihneď riešiť s dopravcom. Zákazník není povinný takýto tovar od dopravcu prevziať a musí o zistenom poškodení neoodkladne informovať predajcu).Pri zistení vnútorného poškodenia obsahu doručenej zásielky je nutné riešiť problém s dopravcom a informovať aj odosielateľa. 

 

2. Výrobok bol poškodený neodbornou inštaláciou alebo neodborným zaobchádzaním a obsluhou prevádzanou v rozpore s užívateľskou príručkou (pokiaľ ju výrobok má). 

 

3. Výrobok bol používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedali parametrom a požiadavkám uvedeným v dokumentácii (pokiaľ u výrobku existuje).

 

4. Výrobok bol poškodený pôsobením živlov.

 

5. Výrobok bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii (pokiaľ u výrobku existuje).

 

6. Výrobok bol poškodený  v dôsledku zapojenia do siete, ktorá nezodpovedá príslušnej STN-EN.

 

 

Vrátenie tovaru

Všetok tovar zakúpený na www.jukanshop.com môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar je nutné zaslať na adresu JUKAN, s.r.o., Budovateľská 50, 080 01 Prešov, prípadne doručiť osobne do našej predajne. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou! Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

 

Príslušnú sumu za vrátený tovar Vám vrátime do 10 pracovných dní na Vami určený účet.

 

Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípadoch:


- tovar nie je v pôvodnom balení 
- tovar je mechanicky poškodený

- tovar bol používaný iným spôsobom než ktorý je nevyhnutný na zistenie povahy, vlastností a funkčností tovaru

- tovar nie je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný)

 

 

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.